• 149021 231541190327229 534562224 n
  • hg 2
  • humlamaden
  • 2foto-frsta-sida
  • hg vinter
  • bil
  • utbcenter

 

Pusselbiten är en friskola med sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och grundskoleelever med inriktning mot Autismspektrumtillstånd. Pusselbiten ingår nu i Nytida. Läs gärna mer om Nytidas skolor här.

Verksamheterna omfattar två skolor i Dalby (Lunds kommun) respektive Hög (Kävlinge kommun). Vi har tillstånd för förskola, förskoleklass, grundskola 1-6, särskola 1-9, samt fritidshem, korttidstillsyn (LSS), samt korttidshem (LSS). Med skolans 25 bilar och bussar tar vi ett totalansvar för våra elever från dörr till dörr (med undantag av ett par kommuner som ej har valt denna lösning). Därmed kan vi säkerställa att den personal som hämtar eleverna har elevkännedom samt besitter hög kompetens inom autism samt lågaffektiv bemötande.

Dessutom har Pusselbiten en egen utbildningscenter för att säkerställa personalens kompetensutveckling.

Under 2018 kommer Pusselbiten att dessutom starta ett LSS gruppboende i Dalby samt har planer att även starta en daglig verksamhet. 

Pusselbitens skola startade på initiativ av några föräldrar och i nära samarbete med Autism & Aspergerförbundet. Varje elev erbjuds ett individuellt pedagogiskt upplägg med både enskild och mindre gruppundervisning i en lugn miljö av kunnig personal som samarbetar tätt med vårdnadshavarna och andra nyckelpersoner. Samarbetet mellan hem, skola och aktörer som barnhabiliteringen eller korttidsboendet är extra viktigt för våra elever eftersom ett genomgående likartat förhållningssätt ökar dessa elevers välmående och delaktighet.

Vår målsättning är att all vår personal ska ha genomgått en grundutbildning inom autismområdet, TEACCH och i KBT, samt hur man kan förebygga problemskapande beteende. Pusselbitens skola erbjuder också sina pedagoger kontinuerlig utbildning och handledning av externa konsulter med lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.Tillit är en grundsten för lärande och utveckling. På Pusselbiten skolan bemöts alla elever på ett positivt sätt som grundar sig på empati, acceptans och respekt. Vi erbjuder en skolmiljö där varje elev kan känna delaktighet i sitt eget lärande och i sitt samspel med andra elever vilket ökar elevens självkänsla.

Vi ser allt lärande i ett livsperspektiv och arbetar med aktivt lärande mot självständighet där elevens styrkor och intressen betonas för att hjälpa eleven framåt i sin utveckling. Eleven arbetar med strategier för att handskas med stress, samt verktyg och redskap som kompenserar för eventuella svårigheter i vardagen. Pusselbiten lägger stor vikt på hur de olika sinnena påverkar elevens vardag. Vi lär ut olika verktyg för att eleverna själva ska kunna utveckla hållbara strategier.

Skolorna är belägen i ljusa och ändamålsenliga lokaler i centrala Dalby respektive Hög. Nära beläget från skolorna  ligger nationalparker med lummiga skogsdungar, dammar, stenbrott och vackra motionsspår vilket ger oändliga möjligheter till inspiration och nyttja uterummet och naturen i sin pedagogik.